REGULAMIN PORTALU BE SMART (dalej „Regulamin”)

 1. Postanowienia ogólne
 2. Administrator/Organizator – Grupa Conway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu, ul. Przemysłowa, nr 46 a, lok. 81, Poznań, kod 61-541, KRS: 0000837513, Regon: 385908942, NIP: 7831815317
 3. Dane Osobowe – informacje pozwalające na identyfikację Użytkowników, w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr NIP, dane adresowe firmy Użytkownika, nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 4. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu. Zakres dostępnych Usług jest określony na platformie internetowej Serwisu https://besmart.info.pl . Użytkownikiem, w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Serwisu przez przeglądarkę internetową.
 5. Serwis obejmuje treści wyłącznie o charakterze edukacyjnym. Celem Serwisu jest zapewnienie Użytkownikom możliwości zapoznania się z ofertą szkoleniową oraz zapewnienie możliwości zakupu dostępu do szkoleń edukacyjnych. Udział w poszczególnych szkoleniach, kursach zależy wyłącznie od uznania Użytkownika. Użytkownik nie ma wpływu na schemat i treść dostępnych kursów i szkoleń. Organizator nie wyklucza w przyszłości poszerzenia dostępnej funkcjonalności Serwisu.
 6. Rejestracja w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na warunki sformułowane w niniejszym Regulaminie, w tym oferowanie usług drogą elektroniczną przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu.
 7. Konto Użytkownikajest to miejsce wirtualne Serwisu http://www.besmart.info.pl/ dostępne dla Użytkownika po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. dostęp do zakupionych szkoleń oraz zamieszczanie danych, które są wykorzystywane przez Administratora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z usług oferowanych w Serwisie Użytkownik winien mieć możliwość dostępu do stanowiska komputerowego, posiadającego dostęp do Internetu.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za trudności związane z korzystaniem z Serwisu, wynikające z jakości sprzętu technicznego, używanego oprogramowania lub jakości posiadanego przez Użytkownika dostępu do Internetu. Osoba korzystająca Serwisu jest wyłącznie odpowiedzialna za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy swoim systemem komputerowym a Serwisem.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub modyfikacji Serwisu ze względów natury prawnej lub technicznej, bez podania przyczyny.
 11. Organizator w dowolnym czasie może zawiesić działanie Serwisu, w szczególności z uwagi na konieczne prace serwisowe. Organizator o planowanych okresach zawieszenia pracy Serwisu informuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie Serwisu.
 12. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych w ramach Serwisu, następuje z chwilą rejestracji Użytkownika.
 13. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i dobrowolne.
 14. Uwagi co do działania Serwisu, można zgłaszać do Organizatora Serwisu za pomocą adresu e-mail: biuro@grupaconway.pl . Dotyczy to także merytorycznych uwag do treści zadań edukacyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na zgłoszenia nie mające znaczenia dla jakości działania Serwisu.

 

 

 1. Rejestracja i inne postanowienia dotyczące Użytkownika oraz korzystania z Serwisu.

 2.1. W celu pełnego korzystania z Serwisu niezbędne jest dokonanie rejestracji i założenie konta Użytkownika serwisu (dalej także Konto). Osoba korzystająca z serwisu, która dokonała prawidłowo rejestracji w Serwisie określana jest jako Użytkownik. Założenie jednego Konta uprawnia do korzystania z usług edukacyjnych Serwisu.

2.2. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, podając prawdziwe, dokładne i aktualne dane.

2.3. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco dokonywać aktualizacji podanych podczas rejestracji danych w przypadku ich zmiany. Organizator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych lub z uwagi na brak ich koniecznej aktualizacji.

2.4. Użytkownik zobowiązuje się zachować swoje hasło w ścisłej tajemnicy oraz ponosi odpowiedzialność za konsekwencje użycia swojego hasła przez osoby trzecie z uwagi na brak zapewnienia poufności swojego hasła. Czynności w Serwisie dokonane przy pomocy loginu i hasła Użytkownika traktowane są jako dokonane przez Użytkownika.

2.5. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika dane wprowadzają w błąd, są niekompletne lub nieścisłe, to Organizator upoważniony jest do usunięcia jego konta, anulowania rejestracji i anulowania treści wypełnionych w Serwisie za pośrednictwem konta Użytkownika. To samo uprawnienie przysługuje Organizatorowi, jeśli w Serwisie będą umieszczane treści nie związane z realizowanym zadaniem edukacyjnym, w szczególności treści obrażające godność innych osób. W takim wypadkach Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wynikające z utraty członkostwa w serwisie.

2.6. W przypadku stwierdzenia, że dane jego konta są bezprawnie wykorzystywane przez osoby trzecie, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić dane do konta. W przypadku stwierdzenia niezgodności Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora Serwisu za pomocą wskazanego adresu e-mail: biuro@grupaconway.pl

2.7. Ze względów bezpieczeństwa lub innych istotnych względów organizacyjnych lub technicznych Organizator Serwisu może żądać od Użytkowników zmiany hasła lub innych informacji wykorzystywanych dla uzyskania dostępu do Serwisu. Zaniechania w tej materii nie obciążają Organizatora Serwisu.

2.8. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wykorzystania wszelkich środków uznanych za konieczne do zweryfikowania jego tożsamości.

2.9. Niedopuszczalne jest korzystanie w Serwisie z kont innych Użytkowników lub odstępowanie swojego konta innym osobom. Naruszenie tego zakazu uprawnia Organizatora do podjęcia działań o których mowa w pkt 2.5. Regulaminu.

2.10. Użytkownik wyraża zgodę na dostęp Organizatora do informacji zgromadzonych na Koncie m.in. w celu weryfikacji ewentualnych naruszeń regulaminu lub przepisów prawa.  Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania prezentowanych w Serwisie szkoleń lub kursów.

2.11. Serwis powinien być używany przez Użytkowników zgodnie z celami Serwisu. Zakazane jest: korzystanie z serwisu dla celów lub w sposób zakazany przez prawo lub sprzeczny z dobrymi zwyczajami ( np. włamanie do cudzego konta, plagiaty, nękanie, oszczerstwa, czyny nieuczciwej konkurencji ).

2.12. Zakazane jest świadome dążenie Użytkownika do co najmniej utrudnienia w korzystaniu Serwisu przez inne osoby.

2.13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odmowy dostępu któregokolwiek z Użytkowników do Serwisu, lub jego części, jeżeli zachowanie Użytkownika stanowi naruszenie Regulaminu lub narusza przepisy prawa czy też zasady współżycia społecznego. Podmiot, którego zawieszenie lub odmowa dotyczy nie może dokonać powtórnej rejestracji lub korzystać z Serwisu bez uprzedniej zgody Organizatora Serwisu.

2.14. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane w serwisie lub z użyciem Serwisu dokonywane z użyciem wybranego przez siebie loginu i hasła.

2.15. Każdy Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca uprawniony jest do wycofania z Serwisu jakiegokolwiek materiału, co do którego, bazując na własnych źródłach informacji lub opierając się na doniesieniach Użytkowników lub innych osób lub organów stwierdzono, że może on stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia innych podmiotów lub Serwisu. Niemniej każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że Organizator Serwisu nie prowadzi bieżącej kontroli treści umieszczanych w Serwisie.

2.16. Wszelkie choćby domniemane przypadki ewentualnych nadużyć lub naruszeń mogą być zgłaszane za pomocą wskazanego adresu e-mail: biuro@grupaconway.pl . Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych nadużyć lub naruszeń (postępowanie wyjaśniające). Zgłoszenia anonimowe pozostawia się co do zasady bez nadania im dalszego biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zgłoszenia nieprawdziwego.

2.17. Użytkownicy Serwisu odpowiadają za szkody związane z koniecznością zadośćuczynienia roszczeniom osób trzecich wynikających z naruszenia obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

2.18. Organizator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności także za ewentualne straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku: działania siły wyższej, przerwy w dostawie prądu, sporu pracowniczego, przepisów prawa, zaniedbania lub braku działania ze strony władz, awarii usług telekomunikacyjnych lub jakiejkolwiek aktywności osób trzecich mającej wpływ na korzystanie z Serwisu.

2.19. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie sprzętu Użytkownika lub oprogramowania, z którego korzysta, bez względu na jego lokalizację i miejsce administracji.

2.20. W celu uzyskania dostępu do poszczególnego kursu, szkolenia Użytkownik zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

– wybrać interesujący Użytkownika kurs i kliknąć odpowiedni przycisk w celu zakupu usługi

– zalogować się na konto lub dokonać rejestracji

– dokonać płatności poprzez system PayU

– sfinalizować zamówienie poprzez dokonanie płatności

Do każdego opłaconego zamówienia automatycznie wystawiany jest dokument sprzedaży (faktura) zgodna z zamówieniem. Dokument jest wysyłany drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

 

 1. Polityka prywatności w Serwisie

3.1. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na dysponowanie przez Usługodawcę danymi osobowymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2 Usługodawca posługuje się plikami typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że Konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawne Login i Hasło do Konta.

3.3. Organizator Serwisu zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji o Użytkowniku organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim dane Użytkownika mające charakter danych osobowych nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez jego zgody.

3.4. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W każdym czasie Użytkownik może cofnąć uprawnienie do posiadania i przetwarzania jego danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z Serwisu. Za tożsame uznaje się oświadczenie o rezygnacji z Konta i Usług w Serwisie. W takim wypadku Organizator kasuje Konto Użytkownika i związane z jego użytkowaniem treści.

3.5. Usługodawca za pomocą poczty elektronicznej przesyła Użytkownikom informacje o treściach umieszczanych w Serwisie oraz innych kwestiach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Serwisu i zmianach w Regulaminie oraz regulaminach korzystania z Serwisu. Informacje te będą przesyłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w formie newslettera tak długo jak aktywne jest jego Konto.

3.6. Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

3.7. W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych Użytkowników, zmiany lub uaktualnienia uprzednio przekazanych danych Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą używając poczty elektronicznej.

3.8. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z Serwisu lub które otrzymał od Usługodawcy lub innego Użytkownika (wliczając w to m.in. użycie adresów poczty elektronicznej dla celów „spammingu” lub prześladowania) do celów innych niż określone w niniejszym Regulaminie.

3.9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celów Serwisu, w szczególności w zakresie wydawania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługują̨ prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

3.10. Użytkownik Serwisu udostępniający swoje dane osobowe dla celów Serwisu upoważnia Organizatora Serwisu do udostępnienia ich innemu podmiotowi, jeśli jest to konieczne dla prawidłowej realizacji usług nabytych z Serwisu ( np. dla celów premiowania ).

 1. Postanowienia końcowe.
  • Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się̨ przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  • Zarówno Użytkownicy jak i Organizator będą̨ dążyć́ do rozwiazywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozpatrywane przed sądem powszechnym.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone w Serwisie w postaci zamieszczenia zmienionej wersji Regulaminu. Użytkownicy zostaną ponadto o zmianie powiadomieni przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy rejestracji.
  • Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

Data aktualizacji Regulaminu: 22.08.2022